Open brief aan Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester

Beste Leo,

Op vele plekken hebben we mekaar ontmoet en steeds luister ik enthousiast naar jouw scherpe en verhelderende visie op de toekomst van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Je neemt als Vlaams Bouwmeester een grote verantwoordelijkheid door resoluut alle klimaat-en duurzaamheidsdoelstellingen om te zetten in een concreet beleid. Alle steun daarbij!

Vandaag schrijf ik je over een Kortrijks dossier, het project van de groep Van Marcke.

Op de Gemeenteraad van 2 juli is de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Van Marcke goedgekeurd, ondanks de pertinente vragen die werden gesteld door de oppositie (ja, ik maak deel uit van de oppositie…).

Door de enorme investering van de groep Van Marcke langs de E17 komt de “oude” site vrij voor nieuwe ontwikkeling. Dit enorm gebied ligt heel dicht bij het centrum.

Wij vinden het een uitstekend idee om de Vlaamse Bouwmeester in te schakelen via de Open Oproep-procedure. Een hoogwaardige ontwikkeling belangt ons allen aan en de stad en de groep Van Marcke kunnen via deze open procedure onvermoede mogelijkheden ontdekken.

Alle steun dus. Toch 2 bemerkingen waarop geen dialoog mogelijk was op de Gemeenteraad

1. Het programma

Op die grote site zal zeker een gemengd project mogelijk zijn. Verschillende functies worden nu al opgesomd (bv. 250 woonunits met gemiddeld 125 m² vloeroppervlakte in een totaal van 26.875m²…). Maar bv. over mobiliteit lees ik niets, ondanks het feit dat onmiddellijk aansluitend de stelplaats van De Lijn is gevestigd en de site integraal langs de spoorweg is gesitueerd. Daarenboven is via deze site ook een nieuw type verbinding te realiseren tussen de stad en Hoog-Kortrijk.

Ik lees daarover niets in de startnota. Je zal daar zeker oog willen voor hebben.

2. Timing

De nota is niet helemaal duidelijk over de timing wat betreft de fundamentele keuzes die moeten gemaakt worden.

Zoals je weet zijn er in oktober verkiezingen en wordt in januari een nieuw college geïnstalleerd. In overeenstemming met alle regels van goed bestuur moet nu voorzichtig gehandeld worden. De omzendbrief van minister Homans is duidelijk, het toekomstig beleid kan nu niet gehypothekeerd worden.

Ik ben er zeker van dat je dit principe zal respecteren en dat geen onomkeerbare beslissingen genomen worden die het nieuw beleid belasten. Je zal oordelen.

Uiteraard hoop ik dat jouw vernieuwende benadering om verdichting te combineren met meer publieke ruimte, zijn toepassing zal kennen in dit uiterst belangrijk dossier voor Kortrijk.

Deze open brief schrijf ik je mede in naam van Jean de Bethune en Hannelore Vanhoenackerdie het dossier mee besproken hebben op de Gemeenteraad en van Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn die omtrent dit dossier ook al vroeger standpunten heeft ingenomen.

Uiteraard zouden wij het ten zeerste op prijs stellen met jou te kunnen samenkomen rond dit dossier.

Mogen wij je uitnodigen voor een gesprek? Dank bij voorbaat.

Vele groeten

Stefaan De Clerck